Cennik w tym koszty udostępniania dokumentacji medycznej

Cena usług

w Centrum Medycznym Masuria

 

 

 

W godzinach pracy poradni

Wizyta w poradni

 

45 zł

Wizyta domowa

 

90 zł

* godziny pracy poradni 8.00-18.00

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH DODATKOWYCH

1

Orzeczenie lekarskie na wniosek zainteresowanego

40 zł.

2

Orzeczenie dla celów epidemiologicznych z wpisem do książeczki

30 zł.

3

Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców

200 zł

4

Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców zawodowych

140 zł.

5

Zaświadczenie lekarskie dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia

30 zł.

6

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych

30 zł.

7

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych

30 zł.

8

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (z wyjątkiem Opieki Społecznej)

30 zł.

9

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla osób wyjeżdżających za granicę (orzeczenie w języku polskim)

50 zł.

10

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli

30 zl.

11

Zaświadczenie lekarskie do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej

30 zł.

12

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp.

30 zł.

13

Wykonanie szczepienia nie będącego w obowiązkowym kalendarzu szczepień

15 zł.

14

Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR, GOPR

30 zł.

15

Obdukcja dla celów sądowo-lekarskich

80 zł.

16

Konsultacja lekarza medycyny pracy

50 zł.

INNE

Uwagi

L.p

Wyszczególnienie

1

Usługi pielęgniarskie

2

Świadczenia pielęgniarki: objemuje pomiar RR, injekcje, zmiana prostego opatrunku, zdjęcie szwów, szczepienie, nie objemuje kosztów materialow opatrunkowych dużych opatrunków.

12,00 zł

2,44 zł

za km dojazdu

INNE

1

EKG

20 zł

2

Spirometria

30,00 zł

3

Krioterapia

20,00 zł

za zabieg

4

Transport sanitarny

2,44 zł

za km

30,00 zł

plus za godzinęKoszt udostępnienia dokumentacji medycznej

Odpłatność za dokumentację medyczną.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2021 r. - 31.05.2021 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


IV kwartał 2020 r.
5457,98 zł

10,92 zł

0,38 zł

2,18 zł

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

 

 

            W przypadku wysyłki oryginału, kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki.

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Obowiązuje od 01-07-2021Cennik badań USG

Lp.

Nazwa usługi

Cena brutto (zł)

1

USG jamy brzusznej

50

2

USG jamy brzusznej i miednicy mniejszej

60

3

USG układu moczowego z oceną zalegania po mikcji (ocena nerek, prostaty-u mężczyzn, pęcherza moczowego + zaleganie moczu po mikcji)

40

4

USG tarczycy, ślinianki lub jądra

50

5

USG szyi (węzły chłonne, ślinianki, tarczyca)

60

6

USG tkanek miękkich wskazanej okolicy w tym węzłów chłonnych)

40


 

 

Terminy Badań

 

 

Poniedziałek Czwartek od 13.00-17.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja

 

Informacja i Rejestracja codziennie od 8.00-18.00 tel. 87 428-67-72,


 


Uwaga: 

 Badania RTG dostępne są wyłącznie na zlecenie lekarza - codziennie w dni pracujące w godzinach 10.00 16.30. Odbiór wyników po 24-48h. w rejestracji, Badania RTG nie wymagają wcześniejszego umawiania się.